På uddannelsen arbejder vi ud fra en effektiv og evidensbaseret metode, der giver dig en tilgang som potentielt kan forandre både dine klienters og dit liv. Uddannelsen har DIG i fokus samt dit professionelle virke som coach.

ABCU-udannelse

Uddannelsen er for dig der ønsker et gennemarbejdet format, hvor omdrejningspunktet er ACT (Acceptance & Commitment Therapy). Vores erfaring er, at intet bør stå alene, så derfor vil du ud over en solid gennemgang af formatet samt træning i at anvende ACT i samtalen og i gruppeforløb, også få undervisningsdage med fokus på Mentalisering og CFT (Compassion Focused Therapy).

It takes a deep commitment to change and an even deeper commitment to grow

Ralph Ellison

ACT hører under den nyeste bølge, ”den tredje bølge”, af kognitiv adfærds terapi. ACT er karakteriseret ved, at lægge stor vægt på accept af følelsesmæssigt ubehag og uhensigtsmæssig tænkning frem for ændring af disse. Der lægges ydermere vægt på arbejdet med livsværdier.

Gennem ACT skabes psykologisk fleksibilitet, indsigt i eget liv og redskaber til at kunne forholde sig til egne tanker, følelser og sindsstemninger. Hovedparten af de forskningsforsøg der har skabt evidens for tilgangen, har haft fokus på angst, stress og depressionssymptomer. Formålet er som sagt at lære at leve med disse symptomer blandt andet gennem accept og det at kunne skabe indsigt i, at vi er andet end vores udfordringer. Indenfor ACT er symptomreduktion ikke et primært mål, men mere en af ”gevinsterne” når klienten arbejder med accept og med retning mod et meningsfuldt liv.

Den evidensbaseret effekt er inden for: Kronisk smerte og tinnitus, depression, psykotiske symptomer, OCD, blandet angst, stofmisbrug og stress.

Hovedansvarlig for undervisningen er Mads Breckling og Allan Mæland. Begge er CFI certificerede coaches, ACT terapeuter, mindfulness instruktører og har stor erfaring med gruppeforløb og samtaler for udsatte borgere, stress/angst/depressionsramte, misbrugsklienter, børn/unge og klienter med arbejdsrelaterede udfordringer.

Educating the mind without educating the heart is no education at all

Aristole

CFT (Compassion Focused Therapy) har bl.a. rødder i kognitiv adfærdsterapi, tilknytningsteori og mindfulnesstræning. Compassion er et vigtigt middel til at regulere og balancere vores følelsessystem, omskiftelige sind og på forholdet til andre mennesker. På modulet på uddannelsen arbejdes der med fokus på egenomsorg. Derudover selvkritik, skam og andre følelser der skaber ubehag. Åndedrættet bruges som en kraftfuld vej til medfølelse.

Effekt målinger: Blev oprindeligt udviklet til at hjælpe folk med kroniske og komplekse psykiske problemer forbundet med høj grad af skam og selvkritik. CFT tyder også på at udvikle medfølelse for sig selv og andre og kan have en dybtgående indvirkning på fysiologi, mental sundhed og velvære.

Compassion Focused Therapy dagene er med Mie My Tastesen, privatpraktiserende psykolog og åndedrætsekspert.

I undervisningen med Mie My er der nogle helt særlige ting, som er sat i centrum. Værdier som sårbarhed, åbenhed, autencitet og medfølelse er grundlæggende for den måde hun bygger sin undervisning op på. Mie trækker på sine uddannelser inden for Acceptance and Commitment Therapy, Compassion Focused Therapy og åndedrætsterapi.

How you make others feel about themselves, says a lot about you

Unknown

Mentalisering er evnen til at forstå egen og andres adfærd,  på en nuanceret og fleksibel måde. I udviklings- og forandringssamtaler anvendes mentalisering, bevidst, med intentionen om at understøtte klientens tillid til egne ressourcer.

Den mentaliserende indstilling er nært knyttet til den psykologisk fleksibilitet og er dermed en (evigt) igangværende proces: i den professionelle, i klienten såvel som i samspillet, mellem disse to.

Mentalisering giver os mulighed for at forholde os til os og andre med empati og medfølelse; og mentalisering fremmer vores evne til effektivt at klare konflikten.

Dagene med fokus på Mentalisering set ud fra et ACT perspektiv er med Anne Agerbo, autoriseret psykolog med særlig erfaring inden for områderne mindfulness og metoder til opbygning af evne. Anne er ligeledes uddannet inden for Mentaliseringsbaseret Familiebehandling.

Aktuelt er Anne særlig optaget af at forstå traumer i et tvær-generationelt perspektiv og af hvordan hele samfundsgrupper, hele nationer, kan traumatiseres og hvilken betydning det får for grupper og individers evne til mentalisering.

detmedsmaat

”Det med småt”

Efter endt uddannelsesforløb vil du være trænet i et virkningsfuldt format til afholdelse af gruppeforløb og individuelle coachende samtaler der kan være med til at skabe et meningsfuldt liv for dine klienter. Du vil komme ud som den bedste udgave af dig selv, både som person, men også i dit professionelle virke som coach.

Vi har løbende udviklet formatet siden 2012, og med succes afholder vi forløb og samtaler for langtidsledige, stress/depressions og angst ramte, udsatte borgere, børn/unge, misbrugsklienter med videre.

ABCU® formatet skærper blandt andet dit fokus på fleksibilitet, robusthed (gennem egenomsorg), accept, kommunikation og det hele menneske (tanker, følelser og sindstilstand).

Vi har målrettet ABCU® uddannelsen til behandlere, terapeuter, coaches, socialrådgivere, mentorer, psykologer og andre, der arbejder med mennesker og med samtalen som redskab.

Undervisningsformen på ABCU® udmønter sig i teoretiske oplæg, praktiske øvelser og coachtræning med feedback – en læringsfremmende vekselvirkning imellem praksis og teori. Det er dig der er i fokus på uddannelsen og hele undervisningsteamet er på, for netop at understøtte dig i din udvikling, træning og læring.

Undervisning, teori og træning smeltes derudover løbende sammen med din hverdag og dit arbejdsliv. Det sker blandt andet imellem modulerne som min. har 4 uger imellem sig, og hvor du skal træne og arbejde på egne og dine klienters udviklingspunkter.

Uddannelsen kræver, at du er top motiveret og indstillet på at bruge det tillærte aktivt fra start til slut.

Opnåelse af Certificering fra ABCU®:

At du har opnået et givent kompetenceniveau – både vidensmæssigt og i praktisk anvendelse.

  • Gennemført minimum 80% af undervisningen på ABCU®
  • Deltaget i  “Show Us What You Got”.
  • Bestået skriftlig eksamen (multi choice), på modul 5 med max. 20% fejl.
  • Gennemført “klient” samtale i plenum, hvor du viser dine samtalefærdigheder i praksis anvendelse (modul 5).
  • Gennemført de 3 individuelle samtaler som vi tilbyder mellem modulerne. Samtalerne planlægges i fællesskab med underviser og deltager.

Ønsker du ikke Certificering er det altid muligt, at få diplom for gennemførsel af ABCU® – ACT Baseret Coach Uddannelse.